KOOPJES

Algemene voorwaarden

Algemene Huurvoorwaarden

Algemene Bepalingen


1. Laddersonline.be maakt deel uit van de Laddersonline BV, met zetel te 9880 Aalter, Bellemstraat 13 en met ondernemingsnummer BE0848.566.490.
2. Al onze huurcontracten worden geregeld door onderhavige voorwaarden.

Offertes en prijzen

1. Alle gehanteerde prijzen worden vermeld in euro, exclusief BTW. De op de website vermelde prijzen kunnen ten allen tijde worden gewijzigd en gelden onder voorbehoud van eventuele drukfouten.
Transport en brandstoffen zijn niet inbegrepen in de vermelde prijs.
De huurperiode bedraagt steeds minimum 1 dag, waardoor de prijs uitgedrukt wordt in huurprijs/dag.
2. Prijsoffertes zijn 14 dagen geldig. Laddersonline.be behoudt zich het recht voor de op de website of elders vermelde prijzen te wijzigen.
3. Bij inontvangstname van het gehuurde materiaal kan er een waarborgsom gevraagd worden. Deze som is gelijk aan de huurprijs voor de gevraagde periode.
4. Op het einde van de huurperiode en bij teruggave van het gehuurde materiaal wordt de eindfactuur opgemaakt en wordt desgevallend de waarborgsom in mindering gebracht, dan wel wordt het teveel betaalde terugbetaald. Ingeval van langdurige huur (i.e. langer dan een week) kunnen tussentijdse facturen worden opgemaakt. Deze dienen op eerste verzoek met bancontact te worden betaald.
5. Facturen dienen op de vervaldag contant en zonder korting betaald te worden te Aalter. Ingeval van laattijdige betaling is van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125 EUR. Tevens zijn interesten verschuldigd vanaf de factuurdatum aan 10% per jaar.
6.Door de COVID problematiek is er momenteel een grondstoffentekort en kunnen wij de vermelde prijzen en leveringstermijnen niet altijd garanderen.

Totstandkoming en einde van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke bevestiging van de bestelling. Enkel meldingen van het tijdstip van inontvangstname of teruggave door de klant kunnen telefonisch gebeuren, waarbij elk risico op de klant rust.
2. De huurperiode kan door de klant tijdens de duur ervan vervroegd worden stopgezet of verlengd. Ingeval van vervroegde stopzetting is de klant een annulatievergoeding verschuldigd gelijk aan 20 EUR per dag. Verlenging is mogelijk op voorwaarde van verdere beschikbaarheid van het materiaal.
Ingeval van een volledige annulatie tot 48 uur voor aanvang is een vergoeding van 20 EUR verschuldigd. Ingeval van annulatie binnen de 48 uur voor het voorziene tijdstip is een bedrag gelijk aan het huurgeld voor 1dag verschuldigd.
3. De huurperiode neemt een aanvang vanaf de inontvangstname door de klant of door de levering op het aangegeven adres, en loopt ten einde op het ogenblik van de teruggave aan Laddersonline.Be
4. Het materiaal wordt slechts overhandigd op voorlegging van de identiteitskaart van de klant of van diegene die namens hem het materiaal in ontvangst neemt.

Risico en schade

1. De gehuurde materialen mogen niet worden onderverhuurd, uitgeleend of ter beschikking van derden worden gesteld.
2. Alle transporten gebeuren op kosten en risico van de klant, tenzij anders overeengekomen.
3. Op het ogenblik van inontvangstname en teruggave worden foto’s genomen van het materiaal, die ter beschikking worden gesteld van de klant.
4. De klant wordt geacht het materiaal te gebruiken en te stallen als een goede huisvader en er goede zorg voor te dragen. De verhuurder kan ten allen tijde tijdens de huurperiode en na verwittiging van de huurder, kennis komen nemen van de staat van het gehuurde materiaal en de wijze waarop het gebruikt wordt.
5. De klant is verantwoordelijk voor alle schade ontstaan of veroorzaakt tussen inontvangstname en teruggave. Ingeval bij teruggave schade wordt vastgesteld wordt deze vermoed te zijn veroorzaakt door de klant. De klant heeft het recht hierover binnen de 24 uur na de teruggave of na melding van de schade door laddersonline.be zijn verweermiddelen te laten kennen om aan te tonen dat de schade niet onder zijn verantwoordelijkheid valt.
6. Alle materialen zijn all-risk verzekerd gedurende het gebruik voor machinebreuk. Ingeval van schade is de franchise ten laste van de klant. Het bedrag van de franchise wordt op eenvoudig verzoek meegedeeld.
7. Ingeval van beschadiging van rolsteigers of onderdelen wordt de herstelling aangerekend aan de tarieven bepaald in de op dat ogenblik geldende catalogus van Solide.
8. De klant dient laddersonline.be onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk gebrek, elke beschadiging of tekort dat wordt vastgesteld of dat ontstaat gedurende de huurperiode. De kosten van herstel of vervanging komen voor rekening van de laddersonline.be, behoudens indien het gebrek, tekort of beschadiging aan de klant te wijten is, bijvoorbeeld (doch niet uitsluitend) wegens gebruik, onachtzaamheid van de klant, overmacht of daden van derden. Het bewijs van hiervan dient door de klant te worden geleverd.
De klant heeft geen recht op schadevergoeding op grond van enige onderbreking in het gebruik van het gehuurde materiaal. Dit kan evenmin een grond tot ontbinding van de huurovereenkomst uitmaken.
9. De klant verbindt zich ertoe laddersonline.be binnen de 24 uur op de hoogte te brengen van de volgende feiten: verlies of beschadiging, diefstal, beschadiging door derden, rechterlijk beslag of beslaglegging door schuldeisers, faling of de aanvraag van een gerechtelijke reorganisatie.
10. Voor rolsteigers, trappentorens en gevelsteigers, die na verhuur door ons dienen gereinigd worden, rekenen wij 48€ per uur excl btw, met een minimum bedrag van 175€ excl btw.

Verplichtingen van de klant

1. De klant is verplicht het gehuurde te gebruiken als een goed huurder en volgens de handleiding en ontvangen uitleg over de werking en de veiligheidsvoorschriften. De klant erkent dat hij alle documenten, nodig of nuttig voor het gebruik, heeft ontvangen.
2. De klant moet zich in regel stellen op het vlak van alle wettelijke en reglementaire bepalingen zoals attesten belastingen, vergunningen, verplichte controle- of beveiligingsmaatregelen, enz. De klant draagt hiervoor alle verantwoordelijkheid en dient laddersonline.be hiervoor te vrijwaren.

Ontbinding van de huur

1. Laddersonline.be heeft het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, met onmiddellijke ingang te beëindigen of ontbonden te verklaren in een of meerdere van de hierna bepaalde gevallen:
- Ingeval van niet-tijdige betaling van de facturen of wanneer vermoed wordt dat de klant zijn betalingsverplichtingen niet zal nakomen;
- ingeval van ernstige tekortkomingen in de huurdersverplichtingen
- ingeval van faillissement, gerechtelijk akkoord of in vereffeningstelling van de klant
- ingeval van beslag op de bankrekeningen of andere activa van de klant

Laddersonline.be heeft dan het recht van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, op kosten van de klant, het gehuurde materiaalterug te halen, waar ze zich ook bevinden en er onmiddellijk terug over te beschikken.

2. Ingeval van beëindiging ten laste van de klant is de klant in elk geval verplicht, onverminderd het recht van laddersonline.be op vergoeding van de bewijsbare schade, de overeengekomen huursom te betalen voor de overeengekomen huurtijd, of de opgegeven vermoedelijke huurtijd.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

1. Al onze overeenkomsten worden beheerst door Belgisch recht.
2. De rechtbanken van het arrondissement Gent, Afdeling Gent, zijn bevoegd om eventuele geschillen te beoordelen.